program

kl

07.05.12 (18:00). WOJCIECH SZYMAŃSKI. WIDZIALNY, NIEWIDZIALNY

WYKŁAD NA TEMAT PARADOKSALNEJ WIDZIALNOŚCI NIEWIDZIALNEGO W PRL-U. O REPREZENTACJI, KTÓRA WYPRZEDZA REPREZENTOWANEGO. O OBRAZIE BEZ OBRAZOWANEGO, O TYM, JAK OBRAZ UMARŁ NA AIDS, ZANIM OBRAZOWANY ODBYŁ STOSUNEK. 

MIEJSCE: NO LOCAL (UL SŁAWKOWSKA 14, KRAKÓW)

14.05.12 (18:00). BŁAŻEJ WARKOCKI. PARAMETRY UKRYCIA. HOMOSEKSUALIŚCI I PRL

CZY W PRL ISTNIELI HOMOSEKSUALIŚCI? PEWNIE TAK, ALE NIEWIELE O NICH WIADOMO, BO TAK CZY INACZEJ BYLI UKRYCI. JAK WYGLĄDAŁY REGUŁY TEGO UKRYCIA? BĘDZIEMY SZUKAĆ ODPOWIEDZI NA TO PYTANIE PRZYGLĄDAJĄC SIĘ RÓŻNYM DYSKURSOM. GŁÓWNIE LITERATURZE, ALE TAKŻE FILMOWI (ZWŁASZCZA „SEKSMISJI”) I MEDYCZNYM DEFINICJOM „ZBOCZEŃ SEKSUALNYCH”. BĘDZIEMY RÓWNIEŻ REKONSTRUOWAĆ ŚLADY HOMOSEKSUALNEGO DYSKURSU EMANCYPACYJNEGO Z LAT 80. I ZASTANAWIAĆ SIĘ NAD PRZYCZYNAMI AKCJI „HIACYNT”.

MIEJSCE: NO LOCAL (UL SŁAWKOWSKA 14, KRAKÓW)

19.05.12 (18:00). SEBASTIAN JAGIELSKI. MĘŻCZYŹNI POŻĄDAJĄCY MĘŻCZYZN W KINIE PRL-U. SPOTKANIE TOWARZYSZĄCE FESTIWALOWI QUEEROWY MAJ.

REPREZENTACJA JAWNYCH HOMOSEKSUALISTÓW W KINIE OKRESU PRL-U JEST ZNIKOMA, ALE NIE BRAKUJE W NIM ROZMAITYCH MANIFESTACJI MĘSKO-MĘSKIEGO POŻĄDANIA. ZA SPRAWĄ FILMÓW ANDRZEJA WAJDY I KRZYSZTOFA ZANUSSIEGO – NAJWAŻNIEJSZYCH BODAJ REŻYSERÓW EPOKI PRL-U – MĘSKIE POŻĄDANIE MĘŻCZYZN LOKUJE SIĘ W SAMYM CENTRUM KANONU KINA POLSKIEGO. PIERWIASTEK EROTYCZNY W RELACJI MIĘDZY MĘŻCZYZNAMI PRZYBIERA W ICH FILMACH POSTAĆ FANTOMU, ŚLADU PRAGNIENIA, KTÓRE NIGDY NIE ZOSTAJE ZOBRAZOWANE WPROST, WYMYKA SIĘ FOTOGRAFICZNEJ DOSŁOWNOŚCI I BEZPOŚREDNIOŚCI. UTAJONE HOMOEROTYCZNE POŻĄDANIE ZOSTANIE ZANALIZOWANE NA PRZYKŁADZIE NAJWAŻNIEJSZYCH FILMÓW K. ZANUSSIEGO („BARWY OCHRONNE”, „ŻYCIE RODZINNE”) I A. WAJDY („LOTNA”, „BRZEZINA”, „ZIEMIA OBIECANA”).

MIEJSCE: NO LOCAL (UL SŁAWKOWSKA 14, KRAKÓW)

23.05.12 (18:00). MONIKA TALARCZYK-GUBAŁA. KINO KOBIET W PRL-U JAKO KINO MNIEJSZOŚCI

WYKŁAD WPROWADZI SŁUCHACZY W PROBLEMATYKĘ EDUKACJI I PRACY ZAWODOWEJ REŻYSEREK W POLSKIEJ KULTURZE FILMOWEJ, ZOGNISKOWANEJ W SZKOLE FILMOWEJ W ŁODZI I PAŃSTWOWEJ KINEMATOGRAFII PRL-U. MIMO PROPAGANDOWEJ EMANCYPACJI KOBIET PRZEZ PODEJMOWANIE „MĘSKICH” ZAWODÓW I ICH OBECNOŚCI NA WYDZIALE REŻYSERII DZIELIŁY STATUS KULTUROWEJ MNIEJSZOŚCI. DROGA DO DEBIUTU ORAZ SOCJALIZACJA W PATRIARCHALNEJ KINEMATOGRAFII WSKAZUJE NA POLSKĄ ODMIANĘ TZW. SUFITU Z CELLULOIDU I KONIECZNOŚĆ SYMBOLICZNEJ TRANSGENDEROWEJ METAMORFOZY, BY STANĄĆ NA CZELE EKIPY FILMOWEJ, CO ZOSTANIE OMÓWIONE NA PRZYKŁADZIE KILKU REPREZENTATYWNYCH ZAWODOWYCH BIOGRAFII.

MIEJSCE: NO LOCAL (UL SŁAWKOWSKA 14, KRAKÓW)

29.05.12 (18:00). PAWEŁ LESZKOWICZ. NAGI MĘŻCZYZNA W KULTURZE PRL-U

WYKŁAD JEST POŚWIĘCONY NOWEJ KSIĄŻCE PAWŁA LESZKOWICZA „NAGI MĘŻCZYZNA. AKT MĘSKI W SZTUCE POLSKIEJ PO 1945 ROKU” (WYDAWNICTWO UAM, POZNAŃ 2012). AUTOR SKUPI SIĘ NA PRZEDSTAWIENIU CZĘŚCI KSIĄŻKI DOTYCZĄCEJ OBRAZOWANIA I REGULOWANIA MĘSKIEGO CIAŁA W SZTUCE I TEATRZE W CZASACH PRL-U, SZCZEGÓLNIE W DZIEŁACH ODSŁANIAJĄCYCH HOMOEROTYCZNE I KOBIECE SPOJRZENIE NA MĘSKIE CIAŁO.

MIEJSCE: MUZEUM SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ MOCAK (UL. LIPOWA 4, KRAKÓW)

02.06.12 (15:00). PRZODKINIE Z PRL-U. WYCIECZKA ŚLADAMI KOBIET PO KRAKOWIE, REALIZOWANA WE WSPÓŁPRACY Z FUNDACJĄ PRZESTRZEŃ KOBIET

OKRES PRL TO PRZESZŁOŚĆ BARDZO NIEODLEGŁA, A JEDNOCZEŚNIE NIEZBYT ROZPOZNANA. HISTORIA KOBIET TO TEMAT BLISKI, A WCIĄŻ ZBYT MAŁO O NIEJ WIADOMO. W RAMACH WYCIECZKI OPOWIEMY O KOBIETACH ZWIĄZANYCH Z KRAKOWEM W CZASACH PRL, ŻYJĄCYCH TU, PRACUJĄCYCH, WPŁYWAJĄCYCH NA KSZTAŁT RZECZYWISTOŚCI. PRZYJRZYMY SIĘ MIEJSCOM ZWIĄZANYM Z ŻYCIEM M.IN. PROF. PSYCHIATRII MARII ORWID, POETKI ANNY ŚWIRSZCZYŃSKIEJ, MALARKI TERESY RUDOWICZ, TŁUMACZKI MARII LEŚNIEWSKIEJ I INNYCH WYBITNYCH KOBIET WCIĄŻ ZNANYCH ZBYT MAŁO.

PUNKT STARTOWY: PLAC MATEJKI, KRAKÓW

04.06.12 (18:00). ARTUR ZABORSKI. GEJ JAKO DEWIANT W PÓŹNYM PRL-U

STEREOTYP MÓWI, ŻE WSPÓŁCZEŚNI POLACY ZWYKLI TRAKTOWAĆ HOMOSEKSUALIZM JAKO PROWADZĄCĄ DO GRZECHU CHOROBĘ. CZY BYŁO TAK RÓWNIEŻ W CZASACH, GDY GWAŁTOWNIE ŚCIERAŁY SIĘ POGLĄDY KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO I KOMUNISTYCZNEGO REŻYMU? NA PODSTAWIE ANALIZY KOMEDII JERZEGO GRUZY I STANISŁAWA BAREI ORAZ DRAMATÓW, TAKICH JAK „OJCIEC” JERZEGO HOFFMANA, „ZAKLĘTE REWIRY” JANUSZA MAJEWSKIEGO CZY „WŚRÓD NOCNEJ CISZY” TADEUSZA CHMIELEWSKIEGO, ZABORSKI UJAWNI STRATEGIE, JAKIMI POSŁUŻYLI SIĘ FILMOWI TWÓRCY WPROWADZAJĄC POSTAĆ GEJA NA POLSKI EKRAN.
MIEJSCE: 
KLUB F.A.I.T. (UL. PIJARSKA 5, KRAKÓW)

11. 06. 2012 (18:00). PRL-OWSKIE HISTORIE MIŁOŚCI MIĘDZY INNYMI. BADANIA PRZY INSTYTUCIE SOCJOLOGII UJ

NA SPOTKANIU STUDENTKI I STUDENCI IS UJ ZAPREZENTUJĄ WYNIKI BADAŃ PROWADZONY W RAMACH OBOZU BADAWCZEGO „PRL-OWSKIE HISTORIE MIŁOŚCI MIĘDZY INNYMI”. BADANIA OBEJMUJĄ ZARÓWNO ANALIZĘ DYSKURSU PRASY CODZIENNEJ I TEKSTÓW NAUKOWYCH ODNOSZĄCYCH SIĘ DO OSÓB HOMOSEKSUALNYCH, JAK I WYWIADY BIOGRAFICZNE Z OSOBAMI HOMO-, I BISEKSUALNYMI, KTÓRE SWOJĄ MŁODOŚĆ PRZEŻYWAŁY W OKRESIE PRL. KOORDYNACJA BADAŃ: JUSTYNA STRUZIK I EWELINA CIAPUTA

 MIEJSCE: NO LOCAL (UL SŁAWKOWSKA 14, KRAKÓW)

18.06.12 (18:00). AGNIESZKA WESELI. POSZUKIWANA, POSZUKIWANE – LESBIJKA, BISEKSUALISTKA, TRANSKA, CZYLI KOBIETA NIEHETERONORMATYWNA W SOCJALISTYCZNEJ POLSCE
POSZUKIWANA: KOBIETA NIEHETERONORMATYWNA W PRL. POSZUKIWANE: ŚLADY JEJ ŻYCIA, ŹRÓDŁA OFICJALNE I PRYWATNE, RELACJE. JAK I CZY W OGÓLE SIĘ IDENTYFIKOWAŁY, JAK SIĘ POZNAWAŁY I JAK ŻYŁY NIEHETERONORMATYWNE KOBIETY OD KOŃCA II WOJNY ŚWIATOWEJ DO 1989 ROKU? CO JUŻ WIEMY I CZEMU TAK MAŁO, CZEGO I JAK MOŻEMY SIĘ DOWIEDZIEĆ, A CZEGO ZAPEWNE NIGDY SIĘ NIE DOWIEMY – I DLACZEGO? TEMATAMI SPOTKANIA BĘDĄ OBECNOŚĆ NIEHETERONORMATYWNYCH KOBIET W RZECZYWISTOŚCI POLSKIEGO SOCJALIZMU I PERSPEKTYWY BADAWCZE TEGO TEMATU.

 MIEJSCE: KLUB F.A.I.T. (UL. PIJARSKA 5, KRAKÓW) 

25.06.12 (18:00). SPOTKANIE Z PISARZEM JERZYM NASIEROWSKIM. MODERACJA: KRZYSZTOF TOMASIK

JEDNA Z KSIĄŻEK JERZEGO NASIEROWSKIEGO, „ZBRODNIA I…”, OPOWIADA O BURZLIWYM DLA AUTORA OKRESIE PRL-U. NASIEROWSKI NOSIŁ WTEDY WIELE MASEK: AKTORA, HOMOSEKSUALISTY, SKANDALISTY, CELEBRYTY. W POLSKIEJ LITERATURZE NIEZNANE OBLICZE PRL-U ODSŁONIŁO „LUBIEWO” MICHAŁA WITKOWSKIEGO; JESZCZE INNE POKAZAŁ WYDANY PO LATACH „TAJNY DZIENNIK” MIRONA BIAŁOSZEWSKIEGO. NASIEROWSKI PROPONUJE WŁASNĄ, ORYGINALNĄ NARRACJĘ, NIE PODDAJĄC SIĘ ŁATWYM KLASYFIKACJOM I NIE POZWALAJĄC PRZEJŚĆ OBOJĘTNIE OBOK SWOJEJ HISTORII.

MIEJSCE: BUNKIER SZTUKI (PLAC SZCZEPAŃSKI 3A, KRAKÓW)

***

07.05.12 (18:00). WOJCIECH SZYMAŃSKI. VISIBLE, INVISIBLE

LECTURE ON PARADOXICAL VISIBILITY OF THE INVISIBLE IN THE PRL. ON REPRESENTATION WHICH PRECEDES THE REPRESENTED; ON A PICTURE WITHOUT THE PICTURED; SHOWING HOW THE IMAGE OF AIDS HAD DIED LONG BEFORE THE DEPICTED HAD AN INTERCOURSE.

VENUE: NO LOCAL (UL SŁAWKOWSKA 14, Cracow)

 14.05.12 (18:00). BŁAŻEJ WARKOCKI. THE PARAMETERES OF HIDING. HOMOSEXUALS AND PRL

THERE IS NO DOUBT THAT HOMOSEXUALS EXISTED IN PRL, BUT WE KNOW VERY LITTLE ABOUT THEIR LIVES, MAINLY BECAUSE THEY HID THEMSELVES. DID THIS LIFE IN HIDING HAVE ANY RULES? WE ARE GOING TO FIND AN ANSWER FOR THIS QUESTION ANALYZING DIFFERENT DISCOURSES. WE ARE GOING TO BASE OUR KNOWLEDGE ON LITERATURE, MOVIES (ESPECIALLY „SEKSMISJA” AND MEDICAL DEFINITIONS OF THE EXPERSSION „SEXUAL PERVERSIONS”. MOREOVER, WE WILL ALSO TRY TO GET CLUES TO HOMOSEXUAL EMANCYPATION WHICH TOOK PLACE IN 80’S AND TALK ABOUT THE CAUSES OF ACTION HYACINTH. 

VENUE: NO LOCAL

 19.05.12 (18:00). SEBASTIAN JAGIELSKI. MEN WHO DESIRES MEN IN CINEMA OF PRL ERA

THE REPRESANTATION OF OPEN HOMOSEXUALS IN THE PRL CINEMA IS INSIGNIFICANT BUT THERE IS NO LACK OF VARIOUS MANIFESTATIONS OF MAN-TO-MAN DESIRE. THANKS TO ANDRZEJ WAJDA’S AND KRZYSZTOF ZANUSSI’S FILMS – THE MOST IMPORTANT DIRECTORS OF THE PRL PERIOD – MEN WHO DESIRE MEN ARE THE VERY CENTRE OF THE POLISH CINEMATOGRAPHY. THE ISSUE OF EROTICISM IN A RELATION BETWEEN MEN BECOMES IN THEIR FILMS A PHANTOM, A TRACE OF DESIRE WHICH IS NEVER OPENLY EXPOSED, AVOIDS A PHOTOGRAPHICAL LITERALITY AND STRAIGHTFORWARDNESS.THE LATENT HOMOEROTIC DESIRE WILL BE ANALISED IN FOLLOWING THE MOST RELEVANT FILMS OF K. ZANUSSI („BARWY OCHRONNE”, „ŻYCIE RODZINNE”) AND A. WAJDY („LOTNA”, „BRZEZINA”, „ZIEMIA OBIECANA”).

VENUE: NO LOCAL

 23.05.12 (18:00). MONIKA TALARCZYK-GUBAŁA. WOMEN’S CINEMA IN PRL AS MINORITY’S CINEMA

THE LECTURE WILL CONDUCT THE LISTENERS INTO A PROBLEM OF EDUCATION AND WORKS OF FEMALE DIRECTORS IN THE POLISH FILM CULTURE, CONCENTRATED IN THE SCHOOL OF FILM IN ŁÓDŹ AND THE NATIONAL CINEMATOGRAPHY OF PRL. DESPITE OF WOMEN’S PROPAGANDA EMANCIPATION BY UNDERTAKING OCCUPATIONS ‚INTENDED TO MEN’ AND THEIR PRESENCE AT DIRECTORING FACULTY, THEY SHARED THE STATE OF CULTURAL MINORITY. THE WAY TO A DEBUT AND A SOCIALISATION IN THE PATRIARCHAL CINEMATOGRAPHY DISPLAYS THE POLISH VARIETY OF SO-CALLED CEILING CELLULOID AND A NECESSITY OF SYMBOLIC TRANSGENDER METAMORPHOSIS TO BE A BOSS OF A FILM CREW, WHAT WILL BE DISCUSSED FOLLOWING SEVERAL TYPICAL BIOGRAPHIES.

VENUE: NO LOCAL

29.05.12 (18:00). PAWEŁ LESZKOWICZ. NUDE MAN IN PRL CULTURE

THE LECTURE IS DESTINED FOR THE NEW BOOK OF PAWEŁ LESZKOWICZ “NUDE MAN. MASCULINE NUDE IN POLISH ART AFTER 1945” (WYDAWNICTWO UAM, POZNAŃ 2012). THE AUTHOR WILL FOCUS ON PERFORMING THE PART OF THE BOOK, WHICH REFERS DISPLAYING AND REGULATING A MALE BODY IN ART AND THEATRE IN THE PRL PERIOD, ESPECIALLY IN WORKS EXPOSING HOMOEROTIC AND WOMEN’S LOOK ON A MALE BODY.

VENUE: MUSEUM OF CONTEMPORARY ART IN CRACOW (MOCAK)

02.06.12 (15:00). FEMALE ANCESTORS FROM PRL. TRIP FOLLOWING IN THE FOOTSTEPS OF WOMEN

PRL IS NOT SO REMOTE PERIOD, BUT STILL UNRECOGNIZED. ALTHOUGH HISTORY OF WOMEN IS CLOSE TO US IT IS STILL NOT SO WELL KNOWN. WE ARE GOING TO TELL ABOUT WOMEN CONNECTED WITH CRACOW DURING PRL TIME. THOSE WHO LIVED AND WORKED HERE BUT ALSO TRIED TO GIVE SHAPE TO THIS PLACE. WE ARE GOING VISIT PLACES ASSOCIATED WITH SUCH WOMEN AS: PROF. MARIA ORWID, POET ANNA SWIRSZCZYNSKA, PAINTER TERESA RUDOWICZ, TRANSALTOR MARIA LESNIEWSKA AND MANY OTHERS WHO ARE STILL NOT AS POPULAR AS THEY DESERVE TO BE.
TRIP IN ASSOCIATION WITH PRZESTRZEN KOBIET FOUNDATION

04.06.12 (18:00). ARTUR ZABORSKI. GAY MAN AS A DEVIANT IN LATE PRL

ACCORDING TO THE STEREOTYPE, CONTEMPORARY POLISH PEOPLE TEND TO TREAT HOMOSEXUALITY AS A SINFUL ILLNESS. WAS IT THE CASE DURING THE TIME WHEN CATHOLIC CHURCH AND COMMUNIST RÉGIME FOUGHT WITH EACH OTHER? BASED ON JERZY GRUZA AND STANISLAW BAREJA’S COMEDIAS AS WELL AS DRAMTAS (“FATHER” BY JERZY HOFFMAN, “ZAKLETE REWIRY” BY JANUSZ MAJEWSKI, “WSROD NOCNEJ CISZY” BY TADEUSZ CHMIELEWSKI). ZABORSKI REVEALS STRATEGIES WHICH WERE USED BY POLISH FILMMAKERS TO INTRODUCE A GAY PERSON TO THE POLISH CINEMA.
VENUE: F.A.I.T. CLUB (UL. PIJARSKA 5, Cracow)

11.06.12 (18:00). PRL LOVE STORIES BETWEEN THE OTHERS

AT THE MEETING WE WILL PRESENT RESULTES OF THE ‚PRL LOVE STORIES BETWEEN THE OTHERS’ RESEARCH, WHICH IS CARRING OUT IN INSTITUTE OF SOCIOLOGY AT JAGIELLONIAN UNIVERSITY.. OUR RESEARCH CONSISTS OF AN ANALYSIS OF A DAILY PRESS DISCOURSE, ACADEMIC WORKS REFERRING TO HOMOSEXUALS AND, FUTHERMORE, BIOGRAPHIC INTERVIEWS WITH HOMO-, AND BISEXUALS WHO WERE LIVING AS YOUNG PEOPLE IN THE PRL PERIOD. COORDINATORS OF RESEARCH: JUSTYNA STRUZIK AND EWELINA CIAPUTA

VENUE: NO LOCAL

 18.06.12.(18:00). AGNIESZKA WESELI. WANTED – LESBIAN, BISEXUALIST, TRANSSEXUAL AS NON-HETEROSEXUAL WOMAN IN SOCIALIST POLAND

WANTED: NON-HETEROSEXUAL WOMAN FROM PRL TIME. WANTED: PROOFS OF THE EXISTENCE, OFFICIAL AND UNOFFICIAL SOURCES, RELATIONSHIPS. WHETHER THEY IDENTIFIED THEMSELVES AND HOW THEY DID IT. HOW DID THEY RECOGNIZED EACH OTHER? HOW HAD THEY LIVED FROM THE END OF THE SECOND WORLD WAR TO 1989? WHAT WE HAVE ALREADY KNOWN AND SPECULATIONS ABOUT INFORMATION WHICH WE MAY BE ABLE TO OBTAIN IN THE FUTURE. THE SUBJECT OF THE MEETING IS PRESENCE OF NON-HETEROSEXUAL WOMEN DURING POLISH SOCIALISM AND RESEARCH PERSPECTIVE OF THIS SUBJECT.

VENUE: F.A.I.T. CLUB

 25.06.12 (18:00). MEETING WITH WRITER JERZY NASIEROWSKI. MODERATOR: KRZYSZTOF TOMASIK

ONE OF HIS BOOKS “CRIME AND…” TELLS ABOUT PERIOD OF PRL WHICH WAS VERY TURBULENT FOR THE AUTHOR. NASIEROWSKI PLAYED MANY DIFFERENT ROLES AT TAHT TIME: HE WAS AN ACTOR, GAY, TROUBLEMAKER, CELEBRITY. AS FAR AS POLISH LITERATURE IS CONCERNED, WE CAN GET TO KNOW THOSE UNKNOWN TIMES THANKS TO “LUBIEWO” WROTEN BY MICHAŁ WITKOWSKI AND “SECRET DIARY” BY MIRON BIAŁOSZEWSKI. NASIEROWSKI SUGGESTS HIS OWN AND ORIGINAL NARRATION WHICH IS NOT VERY EASY TO INTERPRET. YOU CANNOT BE INDIFERENT TOWARDS STORY OF HIS LIFE.

VENUE: BUNKIER SZTUKI. THE GALLERY OF CONTEMPORARY ART

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s