Tag Archives: seksmisja

Spotkanie #2 – posłuchaj

Wykładu Błażeja Warkockiego, Parametry ukrycia. Homoseksualiści i PRL, który odbył się w ramach „Różowych okularów PRL-u” 14 maja w No Local, można posłuchać tu:

Dodaj komentarz

Filed under posłuchaj/zobacz

Parametry ukrycia. Homoseksualiści i PRL – relacja ze spotkania #2

Podczas naszego kolejnego spotkania Błażej Warkocki zastanawiał się nad obecnością/brakiem narracji o homoseksualistach w PRL-u. Wydaje się, że pośród wielu dostępnych świadectw dotyczących PRL-u, te o homoseksualistach nadal pozostają w ukryciu; brak chociażby historyczno-naukowych opracowań dokumentów związanych z akcją Hiacynt.

blazej warkockiBłażej Warkocki

Coraz częściej ukazują się dzienniki z tamtego okresu np. autorstwa Anny Kowalskiej, Marii Dąbrowskiej, Jana Lechonia, Jarosława Iwaszkiewicza czy też ostatnio -€“ Mirona Białoszewskiego. Ważną, otwierającą rolę w eksploatacji tego tematu utorowała w Polsce XXI wieku powieść Michała Witkowskiego „Lubiewo”. Do homobiografii w swoich książkach powraca sam Warkocki, a także Krzysztof Tomasik, przepisując życiorysy znanych osób z kręgu literatury, poprzez nieznane dotąd fakty z ich biografii.

W dyskursie naukowym stykają się ze sobą dwa odmienne podejścia: jedno, reprezentowane m.in. przez Wiesława Kota, które zakłada, że w polskiej literaturze rodzime dzieła o tematyce homoerotycznej są po prostu słabe, stąd często się o nich nie pamięta; albo też podejście zgoła odmienne, którego przedstawicielem jest np. szwajcarski badacz German Ritz, który z kolei uważa, że dyskrecja polskich wątków homoseksualnych pozwoliła im na wejście do kanonu polskiej literatury i zaistnienie w szerokim obiegu.

widownia2
Warkocki przyglądał się także jednej z najpopularniejszych polskich komedii – „Seksmisji” Juliusza Machulskiego (wykład odbył się dokładnie w 28 rocznicę premiery filmu, która miała miejsce 14 maja 1984 roku), poszukując w niej jawnych i ukrytych tropów homoseksualnych oraz możliwości jej odczytania w tym kluczu. Premiera (i niezwykła popularność) komedii Machulskiego zbiegła się w czasie z kształtowaniem się w Polsce homoseksualnego dyskursu emancypacyjnego. Nadal jednak wiele pytań pozostaje bez odpowiedzi: dlaczego nie mamy świadectw historii mówionej z tego okresu? Co jeszcze uda się odkryć, a gdzie na zawsze pozostaną białe plamy? Odpowiedzi na te pytania poszukamy także podczas naszych kolejnych wykładów.

*

BŁAŻEJ WARKOCKI. THE PARAMETERES OF HIDING. HOMOSEXUALS AND PRL

During that meeting Błażej Warkocki was considering presence/absence of narrations about homosexuals in PRL. It seems that among many testimonials concerning PRL those about homosexuals still remain in concealment, there aren’t even any historical and scientific studies on documents related to Hyacinth Action.

More and more diaries from that time are published, for example those of Anna Kowalska, Maria Dąbrowska, Jan Lechoń, Jarosław Iwaszkiewicz and recently Miron Białoszewski. Important in exploration of this subject in 21st. century Poland is a novel by Michał Witkowski “Lubiewo”. Warkocki and Krzysztof Tomasik also refer to homobiographies in their books by analysing lives of famous individuals in the circle of literature through unknown  facts from their biographies.

Two different approaches meet in scientific discourse: first one represented by Wiesław Kot who assumes that in Polish literature homoerotic works are simply poor so they are often unremembered. The other approach is represented by Swiss researcher German Ritz who maintains that discretion of Polish homosexual plots made them possible to enter the canon of Polish literature.

Warkocki deliberated one of the most popular Polish comedies – Juliusz Machulski’s “Seksmisja” – trying to find open and hidden homosexual tracks and possible interpretations. Premiere and unusual popularity of the comedy came together with formation of homosexual emancipative discourse in Poland. But many questions are still unanswered: why there aren’t any oral history testimonies from that period? What else could be revealed and what will be a riddle forever? We will look for the answers at our next meetings.   

Dodaj komentarz

Filed under galeria, relacje

Jej Ekscelencja

Historia homoseksualności w PRL to niemal całkowita terra incognita w polskiej historiografii. My spróbujemy, wraz z Błażejem Warkockim, przeanalizować kilka symptomatycznych reprezentacji: od „Seksmisji” przez dzienniki Anny Kowalskiej po „Rudolfa” Mariana Pankowskiego.
Zapraszamy w najbliższy poniedziałek o godzinie 18:00 do No Local (ul. Sławkowska 14)…

Pamiętacie?

EKSCELENCJA
Panowie! Panowie! Błagam was! Błagam was! Zrobię

wszystko co chcecie! Błagam was! Tylko mnie nie
wydajcie!
MAKS
To taka z ciebie Ekscelencja!?! To nas tu o mało nie
wykastrowały, a ty cycki sobie będziesz, cyganie
przyprawiał!?!
EKSCELENCJA
Ja nie mogłam… Ja nie mogłem… Wierzcie mi panowie.
 Ja musiałem być bardziej bezwzględna niż one. Inaczej
mogłyby coś podejrzewać…

seksmisja

Dodaj komentarz

Filed under galeria, zapowiedzi spotkań

Parametry ukrycia. Homoseksualiści i PRL

Pora na zapowiedź kolejnego spotkania. 14 maja o godz. 18:00 znów spotykamy się w siedzibie Fundacji No Local (ul. Sławkowska 14). Tym razem w centrum naszego zainteresowania znajdzie się się życie gejów w okresie Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej i towarzyszące mu dyskursy – na różnych polach. Między innymi opowiemy o akcji „Hiacynt” – masowej akcji Milicji Obywatelskiej, w wyniku której zarejestrowano ok. 11 000 „różowych teczek” na temat środowiska polskich gejów.

Błażej Warkocki tak zapowiada swój wykład Parametry ukrycia. Homoseksualiści i PRL:

Czy w PRL istnieli homoseksualiści? Pewnie tak, ale niewiele o nich wiadomo, bo tak czy inaczej byli ukryci. Jak wyglądały reguły tego ukrycia? Będziemy szukać odpowiedzi na to pytanie przyglądając się różnym dyskursom. Głównie literaturze, ale także filmowi (zwłaszcza „Seksmisji”) i medycznym definicjom „zboczeń seksualnych”. Będziemy również rekonstruować ślady homoseksualnego dyskursu emancypacyjnego z lat 80. i zastanawiać się nad przyczynami akcji „Hiacynt”.

Błażej Warkocki –€“ adiunkt w Zakładzie Antropologii Literatury IFP UAM, krytyk literacki. Współautor (razem z Przemysławem Czaplińskim, Maciejem Lecińskim i Elizą Szybowicz) „Kalendarium życia literackiego 1976 – 2000” (Wydawnictwo Literackie, Kraków 2003) oraz współredaktor (razem ze Zbyszkiem Sypniewskim) tomu zbiorowego „Homofobia po polsku” (Sic!, Warszawa 2004). Autor książki „Homo niewiadomo. Polska proza wobec odmienności” (Sic!, Warszawa 2007).

***

Our next meeting will be held as always at NoLocal Foundation (Slawkowska 14), on Monday (May 14th, at 6 p.m.). This time our main subject will be the life of gay people during PRL period, which was accompanied by various discourses. We will tell you about „Action Hyacinth” – which was organized by citizen militia. As a result, Polish authorities stored about 11 000 ‚pink files’ pertaining to environment of Polish homosexuals.

Warkocki announces the meeting as follows:

There is no doubt that homosexuals existed in PRL, but we know very little about their lives, mainly because they hid themselves. Did this life in hiding have any rules? We are going to find an answer for this question analyzing different discourses. We are going to base our knowledge on literature, movies (especially „Seksmisja” and medical definitions of the experssion „sexual perversions”. Moreover, we will also try to get clues to homosexual emancypation which took place in 80’s and talk about the causes of Action Hyacinth.

Blazej Warkocki – lecturer at Faculty od Anthropology of Literature PFI AMU, literary critic. Co-author (together with Przemyslaw Czaplinski, Maciej Lecinski and Eliza Szybowicz) of „Calendar of literary life 1976 – 200” ( Literary Press, Cracow 2003) and co-editor (together with Zbyszek Sypniewski) of joint work „Homophobia in Polish” (Sic!, Warsaw 2007). Author of a book „Homo-unknown. Polish prose towards otherness” (Sic!, Warsaw 2007).

Dodaj komentarz

Filed under zapowiedzi spotkań